Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe

Trial_The-End

Trial_The-End

Trial_Painter

Trial_Painter

Trial_Offices

Trial_Offices

Trial_Leni

Trial_Leni

Trial_Dismissal

Trial_Dismissal

Trial_Arrest

Trial_Arrest

Amerika 1977 – Beggar in Central Park

Amerika 1977 – Beggar in Central Park

Amerika 1977-The Ominous Statue of Liberty

Amerika 1977-The Ominous Statue of Liberty

Amerika – At the dormitory

Amerika – At the dormitory

Amerika-Karel sleeping Liftboy

Amerika-Karel sleeping Liftboy

Amerika-Servant with a letter

Amerika-Servant with a letter

Amerika-Night fight

Amerika-Night fight

Amerika 1977-New York at Night

Amerika 1977-New York at Night

Amerika 1977-Girl Carrying Away a Boy

Amerika 1977-Girl Carrying Away a Boy

Amerika 1977-Fight

Amerika 1977-Fight

Amerika 1977-Events

Amerika 1977-Events

Amerika 1977-Arrival in America

Amerika 1977-Arrival in America

Amerika 1977-Balcony View

Amerika 1977-Balcony View